Digitalna transformacija

Transformacija kadrov

Razvijajte ljudi in poslovno mentaliteto za digitalno prihodnost

Za oblikovanje organizacije, ki bo pripravljena na digitalno prihodnost, vaši kadri potrebujejo nove veščine in novo kulturo. Dejansko je vaša delovna sila ključen dejavnik uspeha vaše digitalne transformacije! Medtem ko tehnologijo in procese lahko spremenimo in posodobimo relativno preprosto, glavno bogastvo vaše organizacije, to so njeni ljudje, za transformacijo potrebujejo čas ter kompetentno in karizmatično vodenje sprememb.

V preteklosti je »digitalno« pomenilo zgolj »digitalno tehnologijo (IT)«. Danes pa digitalna strategija organizacije posega in usmerja načrte in cilje mnogih oddelkov, od oddelka IT in prodaje do oddelka za raziskave in razvoj in marketinga. Vsi potrebujejo relevantne veščine, da bodo lahko zaznali in opredelili nove priložnosti, ki bodo pomagale vašemu podjetju postati vodilno v digitalni dobi!

Z upoštevanjem tako vaše organizacijske strukture in posameznih ljudi ter z globokim razumevanjem razvijajoče se narave upravljanja delovne sile v prihodnosti vam bodo naše storitve za transformacijo kadrov pomagale zagotoviti strategijo, veščine in vedenje, ki jih mora vaša organizacija prevzeti, da bo uspešno lovila prihodnost.

Naša metodologija

Pomagamo vam razviti program digitalnega razvoja vaših kadrov, ki bo sistematično identificiral in odpravil pomanjkljivosti v znanju in veščinah vaših ljudi, še zlasti v tistih oddelkih, ki so ključni za vaše poslovanje. Naš pristop krije vse faze razvoja kadrov: od ocenjevanja potreb in analize vrzeli v znanju in načrtovanja učnega programa (opredelitev poti učenja in pridobivanja certifikacij), do razvoja učnih vsebin ter končne izvedbe šolanja in pridobivanja certifikacij. S sistematičnim pristopom v več korakih vas zagotovimo učni program, ki bo prilagojen vašim potrebam in bo doprinesel k poslovnim koristim.

Ocena potreb

formalni in sistematični proces popisa obstoječih veščin, znanja in sposobnosti delovne sile

pregled ciljev organizacije, klime ter internih in eksternih omejitev

zbiranje podatkov z intervjuji, fokusnimi skupinami, delavnicami, opažanji pri delu in 360° ali 180° metodami povratnih informacij

identifikacija znanja, veščin in sposobnosti, ki jih morajo kadri usvojiti med procesom transformacije

Analiza vrzeli v znanju

identifikacija vrzeli med obstoječimi in potrebnimi ravnmi kompetenc, sposobnosti, znanja, veščin in ustreznosti delovne sile

izvedba:

  • analiza poslovnih in zmogljivostnih vrzeli
  • analiza bodočih vlog in delovnih nalog
  • analiza vrzeli veščin in kompetenc

Načrtovanje učnega programa

izdelava podrobnega načrta za proces digitalne preobrazbe kadrov in potrebnih aktivnosti

priprava strategije učenja:

  • snovanje učnega procesa
  • načrtovanje učnega procesa in tehnologij za učenje
  • načrtovanje sredstev in proračuna
  • načrtovanje merjenja in ocenjevanja uspešnosti

priprava organizaciji prilagojenega programa učenja, ki upošteva specifične delovne funkcije in kompetence in odpravlja vrzeli v znanju in veščinah

definiranje učnih ciljev in meril uspešnosti učenja za specifična delovna mesta

priprava strategije za transformacijo kadrov, ki je osnovana na najboljših praksah v panogi in standardih na trgu

Razvoj učnih vsebin

izbiranje učnih vsebin, ki že obstajajo, in razvoj potrebnih manjkajočih prilagojenih učnih vsebin

Šolanje

izvedba in vodenje učnega programa

koordinacija izbranih ponudnikov učnih vsebin in priprava učnih paketov, prilagojenih potrebam organizacije

koordinacija zunanjih izvajalcev šolanja, kjer je potrebno

vodenje razpisov in registracij v učne programe

pridobivanje inštruktorjev

naročanje in razdelitev učnih gradiv

vodenje izvedbe šolanj in komunikacija

priprava učilnic in koordinacija

ocenjevanja izvedbe šolanja

Kvalifikacije

implementacija internega centraliziranega programa za karierno certificiranje, vključno s pripravo načrta in zasnovo

zasnova in razvoj preizkusov znanja

priprava in izvedba preizkusov znanja za pridobitev certifikacije

Končni rezultat

Vaša organizacija bo pridobila usposobljene in razvite kadre, s katerimi bo lahko gradila in ohranjala konkurenčno prednost v digitalni prihodnosti. Rezultat so na prihodnost pripravljeni ljudje, usposobljeni za ustvarjanje vrednosti v vsaki fazi vašega procesa digitalne transformacije.

Zakaj NEXI?

  • Naši strokovnjaki vam nudijo podporo na vsakem koraku procesa transformacije kadrov z identificiranjem vaših potreb in implementacijo vam prilagojene rešitve usposabljanja.
  • Ponudimo vam lahko raznolike oblike učenja – od virtualnih do klasičnih tečajev in delavnic v vaši učilnici ali celo individualnih lekcij – vse v formatu izvedbe, ki ustreza vašim potrebam in urniku.
  • Kot ponudnik učnih vsebin imamo večletno tradicijo ter strokovno znanje in bogate izkušnje iz številnih panog. Naši svetovalci so inženirji, inštruktorji in razvijalci s tehničnim in poslovnim strokovnim znanjem, izkušnjami iz praktičnih projektov in izvrstnim poznavanjem pedagogike in didaktike.